K2BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie K2BIZNES SP. Z O.O. SP. K.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0017/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-10-01 – 2020-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  358 686,08 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 197 241,47  PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy K2Biznes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Rezultatem realizacji projektu będzie:
 – modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów),
– wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
 – aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
 – wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej uporządkowanie i umieszczenie w jednym systemie ERP,
 – wzrost niezawodności systemów informatycznych poprzez zastąpienie wielu rozproszonych dedykowanych komponentów funkcjonalnościami zintegrowanymi w ramach jednego systemu ERP,
 – wzrost jakości świadczonych usług, co będzie realizowane poprzez funkcjonalności nowego modułu B2B,
– zwiększenie dostępności poszczególnych funkcjonalności oprogramowania ERP wśród poszczególnych uczestników procesów biznesowych.

?
PRZEJDŹ DALEJ >>